Privacybeleid

Bescherming van uw privacy

MYOBI hecht veel waarde aan uw privacy en beschouwt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens als haar verantwoordelijkheid. Hieronder leest u welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden, hoe wij de gegevens verkrijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Indien u meer informatie wenst of vragen heeft over onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van MYOBI BV, Frankenslag 137, 2582 HH ‘s-Gravenhage, telefoonnummer +31 (0) 70 362 18 07 of per e-mail servicedesk@myobi.eu.

Over ons

MYOBI is een Trusted Third Party (TTP) die een vertrouwd netwerk beheert, bedrijven in staat stelt hun informatie-ecosysteem te beheren en vertrouwde diensten en andere diensten faciliteert. Die diensten geven bedrijven en personen controle over hun bedrijfs- en persoonsgegevens en stellen hen in staat om hun gegevens op een afgesproken manier met anderen te delen.

Bedrijven en individuen die gebruik willen maken van het MYOBI Trusted Network en Trusted Services accepteren het TTP-beleid; de mores of de regels van het netwerk. MYOBI vervult de rol van digitale “notaris” en digitale “makelaar” en beheert de semantiek van datadefinities.

MYOBI is een op zichzelf staand bedrijf. De aandelen worden gehouden door een stichting administratiekantoor. MYOBI is ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 65258878. Het btw-nummer is NL856040575B01.

Definities

Hieronder staan ​​enkele definities van veelgebruikte termen in deze verklaring:

 • Bezoeker: bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs ook klant is.
 • Opdrachtgever: bezoeker van de website die bij ons informatie opvraagt, een vergadering bijwoont of een overeenkomst met ons sluit en daarbij zijn gegevens aan ons doorgeeft.
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een persoon die herleidbaar is tot die specifieke persoon.
 • Verwerking van persoonsgegevens: een handeling of een geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen. Dit kan het verzamelen, vastleggen, bijwerken of wijzigen, raadplegen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens omvatten.
 • Verwerking van persoonsgegevens: de Verwerking van persoonsgegevens voor specifieke, expliciet omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
 • Verantwoordelijke: persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor de Verwerking van persoonsgegevens. MYOBI is de verwerkingsverantwoordelijke voor de Verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Gegevensverzameling

MYOBI verzamelt via haar website (persoons)gegevens onder meer als je het contactformulier invult, een informatieverzoek doet, gebruik wilt maken van een van onze diensten of je aanmeldt voor een bijeenkomst of training.

 • Doeleinden en gegevensverwerking

Hieronder wordt aangegeven voor welk(e) doel(en) MYOBI uw gegevens verzamelt. Waar relevant wordt onderscheid gemaakt tussen doel(en) van gegevensverwerking voor bezoekers en opdrachtgevers. Ook wordt vermeld op welke rechtsgrond de gegevensverwerking plaatsvindt.

Communicatiedoelen

Met de verwerking van persoonsgegevens voor communicatiedoel(en) beoogt MYOBI verzoeken om informatie, vragen of opmerkingen te kunnen behandelen op basis van de gegevens die u aan ons verstrekt. MYOBI verwerkt deze gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Als u contact met ons opneemt, kunt u gebruik maken van ons contactformulier, waarin de volgende gegevens worden verwerkt:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Plaats
 • Telefoon
 • E-mail
 • Bericht

Nadat uw verzoek is verwerkt, worden de persoonsgegevens verwijderd, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter uitvoering van een overeenkomst die u met ons aangaat of indien u een beroep doet op uw wettelijk recht om niet langer door MYOBI benaderd te willen worden. MYOBI kan deze ook verwerken voor marketingactiviteiten die gericht zijn op het aangaan of onderhouden van een directe relatie met u als bezoeker of opdrachtgever.

Daarnaast streeft MYOBI naar communicatie via internet. Hiervoor registreren wij alleen een IP-adres. Onze browser plaatst geen cookies. Een IP-adres is een Internet Protocol-adres dat verwijst naar een unieke bestemming op internet. Dit kan betekenen dat deze in sommige gevallen direct te herleiden is naar de computer van de bezoeker. Deze informatie is essentieel om de pagina’s via internet naar de juiste computer te sturen.

Een cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestand, dat een website naar de harde schijf van een computer overbrengt om het daar op te slaan. Cookies worden onder meer gebruikt om gegevens over de voorkeuren van de websitebezoeker op te slaan.

Een cookie identificeert de bezoeker niet, maar wel zijn computer. Tijdens uw bezoek aan onze website wordt er geen cookie geplaatst. De verzamelde communicatiegegevens worden direct na het beëindigen van de internetsessie verwijderd.

Administratieve doelen

Indien u gebruik wilt maken van een van onze diensten of u zich aanmeldt voor een cursus, training of bijeenkomst, dan worden uw gegevens, behoudens wettelijke verplichtingen, uitsluitend verwerkt voor de behandeling van uw verzoek en/of ter uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens ten behoeve van het factureren van door u afgenomen producten en/of diensten, het afhandelen van geschillen en het uitvoeren van audits. MYOBI verwerkt uw gegevens op deze manier op grond van een gerechtvaardigd belang, uitvoering van de overeenkomst of op grond van een daarop rustende wettelijke verplichting. De volgende gegevens worden verwerkt voor administratieve doeleinden:

 • Inschrijfformulier brochures: contact- en communicatiegegevens inclusief e-mailadres.

Inschrijfformulier voor factsheet, whitepapers etc.: Contactgegevens inclusief e-mailadres.
Deze gegevens worden door MYOBI alleen verwerkt voor bovengenoemde doeleinden. De verstrekte persoonsgegevens worden door MYOBI opgeslagen om aan uw verzoek te voldoen, gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of zolang MYOBI wettelijk verplicht is dit te doen. MYOBI bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Herkomst van gegevens

De gegevens die MYOBI verwerkt, worden verkregen van bezoekers en opdrachtgevers, die zij zelf via de website verstrekken. Daarnaast worden de IP-adressen herkend door onze server. Deze technische verwerking is alleen van belang om communicatie mogelijk te maken. De gegevens worden daarom direct na het beëindigen van de sessie verwijderd.

Verstrekking van gegevens

MYOBI zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, behoudens indien en voor zover wettelijk vereist. De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden.

Rechten van bezoekers en onze klanten

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u als bezoeker of klant van MYOBI een aantal rechten waarop u een beroep kunt doen. In principe moet iedereen de mogelijkheid hebben om te controleren of er gegevens over hem of haar worden verwerkt. Hij moet zich zonder buitensporige kosten op de hoogte kunnen stellen van gegevensverwerking. Op verzoek van de bezoeker en/of opdrachtgever zal MYOBI een volledig overzicht geven van de verwerkte gegevens over de sollicitant, het doel van de verwerking alsmede de herkomst van de gegevens). MYOBI zal de bezoeker of opdrachtgever binnen vier weken na het verzoek schriftelijk informeren welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doeleinden dit wordt gedaan.

De bezoeker of opdrachtgever heeft tevens het recht om door middel van een aan de contactpersoon gericht verzoek de hem betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen (recht op rectificatie en wissing, recht op beperking). Hij kan dit verzoek doen indien de gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor de doeleinden van de verwerking of in strijd met de wet worden verwerkt. Ook kan bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking en heeft de bezoeker het recht gegevens over te dragen aan een andere organisatie (recht op gegevensoverdraagbaarheid), voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of uitvoering van de met MYOBI gesloten overeenkomst.

Indien u als bezoeker of opdrachtgever van mening bent dat MYOBI onzorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat of in strijd is met haar privacyverklaring of relevante wetgeving, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Vertrouwelijkheid

Personen die handelen onder het gezag van MYOBI, evenals de MYOBI zelf en degenen die toegang hebben tot persoonlijke gegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonlijke gegevens waarvan zij kennis krijgen, behalve voor zover vereist door wet- of regelgeving.

Beveiliging

Om ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen heeft onze organisatie diverse beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onopzettelijke vernietiging en onopzettelijk verlies.

Wijzigingen

MYOBI B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. MYOBI zal belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw gegevens of in onze privacyverklaring aankondigen via haar website en andere communicatiekanalen die zij gebruikt.

Tenslotte

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de bescherming van uw privacy of indien u een beroep wilt doen op een van uw rechten, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op:

MYOBI
T.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming
Frankenslag 137
2582 HH ‘s-Gravenhage
+31 0 (70) 392 18 07
servicedesk@myobi.eu