TTP-Werkwijze

1. Doel

MYOBI faciliteert Gebruikers van het Vertrouwensnetwerk regie uit te oefenen over hun gegevens. De noodzaak om regie uit te kunnen oefenen kunnen wij vanuit het perspectief van gegevensbescherming als volgt aangegeven:

 • Personen voeren regie over hun Persoonsgegevens;
 • Bedrijven voeren regie over hun bedrijfsgeheimen en andere Bedrijfsgegevens;
 • Bedrijven wensen regie te voeren over Bedrijfs- én Persoonsgegevens; dus
 • Bedrijven maken met Personen afspraken over het voeren van regie over Persoonsgegevens;
 • Bedrijven maken met Bedrijven en Personen afspraken over het voeren van regie over Bedrijfsgegevens.

Met behulp van een Trusted Third Party (TTP) kan MYOBI het voeren van regie over gegevens effectief en kostenefficiënt organiseren. MYOBI, in de rol van TTP, geeft aan Personen en Bedrijven elektronische identiteiten in de vorm van elektronische handtekeningen uit. Acceptatie van de TTP-policy vormt de voorwaarde voor Gebruikers een elektronische identiteit te ontvangen.

De TTP-policy bestaat uit de volgende documenten:

 1. TTP Overeenkomst;
 2. TTP Algemene voorwaarden;
 3. Persoons- en Bedrijfsgegevensovereenkomst;
 4. Service Level Agreement;
 5. Accountability Seal Policy;
 6. TTP Gedragscode AVG; en
 7. Mediationreglement.

Het is essentieel dat alle Gebruikers, onder de TTP-policy, participeren in het Vertrouwensnetwerk en de verplichtingen die voorvloeien uit de TTP-policy nakomen. Als een Gebruiker zijn eigen Informatie ecosysteem met andere Gebruikers opbouwt dan mag de Gebruiker ervan uitgaan dat zijn Partners betrouwbare en actuele Persoons- en Bedrijfsgegevens met hem delen. Een dergelijk Informatie ecosysteem biedt de Gebruiker veel toegevoegde waarde in het handelsverkeer. Alle Gebruikers van het Vertrouwensnetwerk zijn lid van de Vereniging van Deelnemers aan een Informatie ecosysteem (VIE).

Het doel van deze werkwijze is de (potentiële) Gebruiker van het Vertrouwensnetwerk, op een laagdrempelige, begrijpelijke en toegankelijke wijze, uitleg geven over:

 • de dienstverlening van MYOBI: wat kun je met de diensten en wat is de toegevoegde waarde; en
 • uitleg van de TTP-policy: de inhoud van de documenten en betekenis.

Een (potentiële) Gebruiker kan na het lezen van de informatie zich een goed beeld vormen van de verwachtingen:

 • die een Gebruiker van MYOBI en van andere Gebruikers van het Vertrouwensnetwerk mag hebben; en
 • de verwachtingen die MYOBI en andere Gebruikers van een Gebruiker mogen hebben.

Wij schenken ook aandacht aan VIE. De Vereniging behartigt de belangen van Gebruikers van Informatie ecosystemen. Het uiteindelijke doel is dat Gebruikers van Informatie ecosystemen regie kunnen uitoefenen over hun gegevens zoals in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt bedoeld en zoals de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) verwacht.

Hoewel onontkoombaar, is ernaar gestreefd om zo min mogelijk juridische taal en technische terminologie te gebruiken. Indien er tegenstrijdigheid bestaat tussen deze TTP-werkwijze en de TTP-policy, in het bijzonder de TTP Overeenkomst en de TTP Algemene voorwaarden, gaat het bepaalde in de TTP-policy, TTP Overeenkomst en TTP Algemene voorwaarden voor.

In deze toelichting op de TTP-werkwijze worden soms begrippen geschreven met een hoofdletter. De lezer kan de betekenis van het begrip nazoeken in artikel 2 van de TTP Algemene voorwaarden, waar de definities van de begrippen zijn opgenomen. Waar ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ staat, kan ook ‘zij’ of ‘haar’ worden gelezen.

2. Waarom participeren?

Participeren in het Vertrouwensnetwerk en gebruik maken van Informatie ecosystemen betekent dat Gebruikers de regie krijgen over hun eigen Persoons- en Bedrijfsgegevens. Daarmee krijgen zij grip op hun data die zij delen. Niet langer bepalen anderen wat er met hun gegevens gebeurt en wie ze mag inzien en gebruiken. De Gebruiker bepaalt dit voortaan zelf. Voor Personen betekent dit dat zij grip krijgen op hun eigen gegevens en daarmee op hun eigen vrijheid en leven. Voor Bedrijven betekent dit dat de betrouwbaarheid van hun Bedrijfsgegevens omhoog gaat en daarmee kunnen zij een effectievere informatiehuishouding organiseren. Zij hebben substantieel minder operationele en administratieve lasten. De operationele kosten gaan omlaag.

3. Wat is het?

Het Vertrouwensnetwerk is er voor Gebruikers die grip willen houden op hun gegevens, hun partners serieus nemen en zich op een snelle en kostenefficiënte wijze willen verantwoorden aan overheidstoezicht.

MYOBI biedt een omgeving aan, waarin Personen en Bedrijven hun Persoons- en Bedrijfsgegevens kunnen beheren en ontsluiten. Dat gebeurt altijd op zo’n manier dat de Gebruiker aan het roer staat. Hij oefent de controle uit over zijn eigen gegevens. Hij bepaalt wie kennis mag nemen van zijn gegevens. Hij bepaalt wie deze gegevens eventueel verder mag gebruiken. Hij corrigeert ook zo nodig gegevens als deze onjuist of onvolledig zijn. Voor Bedrijven noemen wij de omgeving een Informatie ecosysteem en voor Personen heet de omgeving een gepersonaliseerde omgeving.

Andersom geldt ook. Partners die met een Gebruiker gegevens delen, oefenen regie uit en zorgen dat hun gegevens ook juist of volledig zijn. Het bedrijfsmatig inzetten van Informatie ecosystemen op het Vertrouwensnetwerk biedt Bedrijven meer zekerheid over de betrouwbaarheid van Bedrijfs- en Persoonsgegevens.

MYOBI faciliteert Bedrijven met een scala aan Vertrouwensdiensten. Als een bedrijf gebruik wenst te maken van een Informatie ecosysteem stelt MYOBI de identiteit van de vertegenwoordigingsbevoegde van het Bedrijf vast. Op basis van gegevens van een authentieke bron, bijvoorbeeld die van de Kamers van Koophandel, stelt MYOBI vast dat de vertegenwoordigingsbevoegde echt bij het bedrijf hoort en legt deze gegevens vast in het Vertrouwensnetwerk. Als de vertegenwoordigingsbevoegde de TTP-policy ook namens het Bedrijf accepteert dan maakt MYOBI een Informatie ecosysteem voor het Bedrijf aan. De vertegenwoordigingsbevoegde krijgt de bevoegdheid Personen, veelal medewerkers, toe te voegen aan het Informatie ecosysteem van het Bedrijf. In deze processen verstrekt MYOBI aan de Personen een elektronische handtekening. Deze diensten passen bij wat wij ook wel de notarisrol van MYOBI noemen.

De TTP-policy biedt de Gebruikers van het Vertrouwensnetwerk zekerheid en comfort. De Persoons- en Bedrijfsgegevensovereenkomst is gericht op het uitoefenen van regie over eigen gegevens. Met behulp van de TTP Gedragscode AVG inclusief bijbehorende baselines weten Bedrijven waar ze aan toe zijn. De wettelijke eisen voor het verwerken van Persoonsgegevens en het voldoen aan de verantwoordingsplicht staan op een rij en MYOBI helpt Bedrijven aan hun verplichtingen te voldoen. Met behulp van het Mediation reglement kunnen Gebruikers op een snelle en kostenefficiënte manier onderlinge geschillen oplossen.

Op het Vertrouwensnetwerk maken professionele bedrijven toepassingen mogelijk. Het gaat om Legal Entity Management (LEM), Smart contracting en Smart compliance. Met behulp van deze toepassingen kunnen Bedrijven hun bedrijfsprocessen beter, sneller en goedkoper organiseren.

Voor Bedrijven is het niet moeilijk een businesscase voor het toepassen van het Vertrouwensnetwerk en toepassingen samen te stellen. Een essentieel onderdeel van de businesscase is het moment waarop de voordelen genoten kunnen worden. MYOBI gaat er vanuit dat dat onmiddellijk nadat de diensten zijn afgenomen, is. Om deze belofte waar te maken biedt MYOBI trainingsmogelijkheden en zijn er op afroep professionals beschikbaar die voor specifieke vraagstukken ingezet kunnen worden.

4. Drielagenmodel

De dienstverlening van MYOBI Vertrouwensnetwerk is opgebouwd uit een aantal lagen of blokken, te weten:

 1. MYOBI Techniek;
 2. MYOBI Operationeel; en
 3. Professionele toepassingen.

Deze lagen of blokken staan vanzelfsprekend in verband met elkaar en borduren op elkaar voort. Het één vormt de basis voor het volgende. Zo vormen de IT-infrastructuur en de IT-services de basis voor de Vertrouwensinfrastructuur met behulp waarvan MYOBI de Vertrouwensdiensten levert. De Vertrouwensdiensten op hun beurt vormen weer de basis voor het gebruik of toepassen van Professionele toepassingen. De Professionele toepassingen bestaan uit Legal Entity Management, Smart contracting en Smart Compliance. Personen en Bedrijven gebruiken de toepassingen.

MYOBI Vertrouwensnetwerk maakt gebruik van het afsprakenstelsel TTP-policy. Alle Gebruikers van het Vertrouwensnetwerk accepteren de TTP-policy en zijn lid van de Vereniging van Deelnemers aan een Informatie ecosysteem (VIE). Lidmaatschap van de vereniging geeft invloed op de TTP Gedragscode AVG die aan de toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens (AP), is voorgelegd om te worden goedgekeurd.

In de onderstaande figuur is de samenhang tussen de lagen A t/m C weergegeven en een overzicht van de TTP-policy opgenomen.

Het afsprakenstelsel TTP-policy bestaat kort en goed uit afspraken en middelen om met name de wettelijke verplichtingen na te komen.

4.1 MYOBI Techniek

In deze laag of dit blok beheert MYOBI de technische infrastructuur. We zouden kunnen zeggen dat dit de fabriek van MYOBI is. Hier ligt het intellectuele eigenaarschap. Met techniek bedoelen we hier de IT-infrastructuur en services; de semantiek van data-elementen en de modellen. De IT-infrastructuur is met Microsoft Azure diensten opgebouwd.

4.2 MYOBI Operationeel

In deze laag ontstaat het contact van MYOBI met de buitenwereld, de Gebruikers. Bevindt de laag van MYOBI Techniek zich vooral achter de schermen; de laag van MYOBI Operationeel vormt het venster naar buiten. MYOBI Operationeel maakt gebruik van de technische infrastructuur van MYOBI Techniek om de Vertrouwensinfrastructuur en Vertrouwensdiensten te leveren.

De Vertrouwensinfrastructuur en Vertrouwensdiensten maken, in technische zin en voor een belangrijk deel, gebruik van het basisplatform Azure van Microsoft. MYOBI ontsluit haar Vertrouwensinfrastructuur en Vertrouwensdiensten aan Gebruikers. Gebruikers loggen in op dit basisplatform van Azure. Microsoft Azure is ook het platform waarop de gepersonaliseerde omgeving van Gebruikers wordt ingericht en gebruikt, en van waaruit de servicesdesk en sales werken.

Het Vertrouwensnetwerk maakt gebruik van:

 • gegevenswoordenboeken (semantiek) om het Informatie ecosysteem in stand te houden
 • contractportfolio’s voor regie- en verwerkersovereenkomsten
 • baselines voor het organiseren van het voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen; en
 • het mediation reglement om snel en kostenefficiënt wijze geschillen te beslechten.

4.3 Toepassingen

De toepassingen maken gebruik van het Vertrouwensnetwerk. Professionele organisaties leveren:

 • Legal Entity Management: het met behulp van authentieke registers zoals die van de Kamers van Koophandel en partners op het Vertrouwensnetwerk de formele en functionele structuur van het Bedrijf beheren. Bovendien krijgen Gebruikers inzicht in de structuren van Partners;
 • Smart contracting: op een effectieve en kostenefficiënte wijze organiseren van de bedrijfsjuridische functie; en
 • Smart compliance: op een effectieve en kostenefficiënte wijze organiseren van de bedrijfscompliance functie.

De Professionele toepassingen sluiten aan op de bedrijfsactiviteiten van een Bedrijf zoals verkopen, personeelsmanagement en inkopen.  Smart contracting ondersteunt hier het beheren van bedrijfsspecifieke contractenportfolio’s, het afsluiten van overeenkomsten met partners en het beheren van de rechten en verplichtingen van gemaakte afspraken.

4.4 TTP-policy

Het afsprakenstelsel van de TTP-policy biedt Gebruikers van het Vertrouwensnetwerk zekerheid en voorspelbaarheid. De TTP-policy hebben wij ingedeeld in “afspreken” en “nakomen”. Het maken van afspraken ziet met name op het regievoeren over gegevens. Het nakomen ziet met name op het organiseren van accountability van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen. Wij kunnen dit samenvatten met “zeggen wat je doet en doen wat je zegt”.

Naarmate de Professionele toepassingen meer gebruikt worden, groeit de vraag naar aanvullende diensten. MYOBI gaat graag aan de slag met functionaliteiten die alle Gebruikers helpen regie over hun gegevens effectiever en kostenefficiënter uit te oefenen.

5. Vereniging van deelnemers aan een Informatie Ecosysteem

Alle Gebruikers van het MYOBI Vertrouwensnetwerk en in het bijzonder Gebruikers van een Informatie ecosysteem, zijn lid van de Vereniging. De leden van de Vereniging vinden het belangrijk dat hun gegevens, die zij onder regie aan andere Gebruikers ter beschikking stellen, in overeenstemming met de verplichtingen uit de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gebruikt worden.

De TTP Gedragscode AVG (de Gedragscode) is een interpretatie van de verplichtingen uit de AVG en biedt een kader waarmee deelnemers aan een Informatie ecosysteem hun accountabilityplicht nader kunnen invullen. De leden van de Vereniging oefenen invloed uit op de Gedragscode. De Gedragscode is “by default” opgenomen in de Accountability Seal Policy. Hiermee biedt MYOBI de deelnemers aan een Informatie ecosysteem om op een uniforme en voorspelbare wijze te voldoen aan hun accountabilityplicht.

Zie Accountability Seal Policy én TTP Gedragscode AVG voor de nadere uitwerking.

6. Wat krijg ik?

Zonder volledig te zijn en om te voorkomen dat het onoverzichtelijk wordt, worden hier de belangrijkste concrete ‘producten en diensten’ genoemd.

Allereerst krijgen Gebruikers een gepersonaliseerde omgeving, van waaruit zij de regie houden over hun eigen Persoons- en Bedrijfsgegevens.

Ten tweede krijgen zij de mogelijkheid deel te nemen aan een Informatie ecosysteem, waarin de Persoons- en Bedrijfsgegevens aan een voortdurende verificatie onderworpen zijn.

Ten derde krijgen Gebruikers Smart contracts voor regie- en verwerkersovereenkomsten alsmede het beslechten van geschillen met andere Gebruikers. De Gebruiker kan Smart contracts ten behoeve van de bedrijfsjuridische functie afnemen en de contractportfolio bedrijfsspecifiek maken. Hiermee optimaliseert de Gebruiker zijn bedrijfsjuridische functie.

Ten vierde organiseren Bedrijven hun accountabilityverplichtingen voor het beschermen van persoonsgegevens en informatieveiligheid op basis van de TTP Gedragscode AVG en hebben de Bedrijven inzicht in de accountability van de compliance met de verplichtingen uit de TTP Gedragscode AVG bij hun partners. MYOBI voorziet Bedrijven van een Accountability Seal, met behulp waarvan zij aan de buitenwereld laten zien in welke mate zij aantoonbaar voldoen aan de TTP-policy en in het bijzonder de TTP Gedragscode AVG. Deze zekerheid over de betrouwbaarheid van Bedrijfs- en Persoonsgegevens tussen partners maakt het mogelijk gemakkelijker en effectiever zaken te doen.

Ten vijfde is de TTP Gedragscode AVG “by default” opgenomen in de Accountability Seal Policy. Voor het optimaliseren van het toepassen van de compliance aanpak maakt MYOBI gebruik van Smart compliance. Gebruikers kunnen Smart compliance zelf inzetten voor het organiseren van integrale compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen. De compliance inspanningen blijven beheersbaar en de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s blijven beperkt.

Ten zesde doen Gebruikers van het Vertrouwensnetwerk eventuele kwesties effectief en kostenefficiënt af met behulp van Mediation.

Ten zevende krijgen bedrijven de beschikking over hun eigen trainingsomgeving waarmee medewerkers opgeleid kunnen worden. MYOBI voorziet de omgeving van opleidingen. Dat doet Duthler Academy ook en het is mogelijk dat het bedrijf zelf ook trainingen in haar omgeving en die van anderen aanbiedt.

7. Wat verwacht MYOBI van u en wat mag u van MYOBI verwachten?

Gebruik van het MYOBI Vertrouwensnetwerk en deelname aan een Informatie ecosysteem is niet vrijblijvend. Noch voor MYOBI, noch voor Gebruikers. MYOBI verwacht van Gebruikers dat zij hun Persoons- en Bedrijfsgegevens blijvend verifiëren en zo nodig (laten) corrigeren. MYOBI verwacht dat Gebruikers gepaste beveiligingsmaatregelen treffen om te voorkomen dat ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik of zelfs misbruik wordt gemaakt van hun gepersonaliseerde omgeving en overige Diensten van MYOBI. MYOBI verwacht van Bedrijven dat zij zelf zorgen voor een juiste toewijzing van rollen en bevoegdheden aan medewerkers. MYOBI verwacht van Bedrijven dat zij verantwoording afleggen over de naleving van de TTP-policy, in het bijzonder de TTP Gedragscode AVG.

Gebruikers mogen van MYOBI verwachten dat zij verzoeken om correctie van Persoons- en Bedrijfsgegevens honoreert en uitvoert; dat zij gebruik maakt van een betrouwbaar platform en IT-services; dat zij passende technische en organisatorische maatregelen treft ter beveiliging van het platform en IT-services; dat zij gebruik maakt van betrouwbare systemen voor de opslag en transport van verstrekte Persoons- en Bedrijfsgegevens en dat zij passende technische en organisatorische maatregelen treft tegen vervalsing en diefstal van Persoons- en Bedrijfsgegevens.

8. Hoe werkt het?

8.1 Registreren

Gebruiker worden van MYOBI begint met de registratie. Zonder registratie is het niet mogelijk gebruik te maken van het Vertrouwensnetwerk en de Toepassingen van MYOBI. Registratie is het proces van het treffen van de nodige voorbereidingen, waaronder het identificeren en authenticeren van Gebruikers en het controleren van bedrijfsgegevens inclusief de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dit gebeurt als volgt.

8.2 Identificatie en authenticatie Personen

De identificatie en authenticatie van een Persoon vindt plaats aan de hand van zijn e-mailadres en mobiele telefoonnummer. Het kan zijn dat een Persoon zelf zijn e-mailadres verstrekt. Het kan ook zijn dat een Gebruiker of een medewerker van de servicedesk het e-mailadres verstrekt. De servicedesk controleert of het e-mailadres en of het mobiele telefoonnummer, ieder op zichzelf en in combinatie, unieke gegevens zijn die nog niet eerder zijn verstrekt door andere personen.

Er zijn verschillende niveaus van zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de identiteit van een Persoon. Een beperkte zekerheid kan een Gebruiker verhogen met behulp van ‘identiteitsleveranciers’. Wij kunnen denken aan het overmaken van een € 0,01 op de bankrekening van MYOBI of andere methoden.

8.3 Aanmaken gepersonaliseerde omgeving

Na de succesvolle authenticatie van de identiteit van de Persoon maakt MYOBI een gepersonaliseerde omgeving aan. Dat doet MYOBI pas als de Persoon akkoord is gegaan met de TTP-policy. De Persoon kan de onderliggende (en getekende) documenten raadplegen. MYOBI gebruikt hiervoor Smart contracting. De gepersonaliseerde omgeving geeft de Persoon de mogelijkheid een elektronische handtekening te gebruiken.

8.4 Identificatie en authenticatie bedrijven

Een Persoon kan aan MYOBI vragen een onboardingsproces voor een bedrijf te starten. De Persoon overlegt de identiteits- of bedrijfsgegevens van het Bedrijf en de identiteitsgegevens van de wettelijk vertegenwoordiger aan MYOBI Servicedesk. De Servicedesk vergelijkt vervolgens de Bedrijfsgegevens met die uit het Vertrouwensnetwerk. Als de Bedrijfsgegevens daarin niet zijn opgenomen, vergelijkt de servicedesk de Bedrijfsgegevens met die van een authentiek register (bijvoorbeeld het uittreksel inschrijving uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel). Als de geauthentiseerde Persoonsgegevens overeenstemmen met de Persoonsgegevens van de wettelijk vertegenwoordiger uit de authentieke registers dan geeft MYOBI deze Persoon de bevoegdheden van de “Company Admin”. Hiermee aanvaardt het Bedrijf ook de TTP-policy.

MYOBI brengt aan het Bedrijf pas kosten in rekening als:

 1. Het Bedrijf, met behulp van Smart contracting, meer dan drie contracten accepteert; of
 2. Het Bedrijf aangeeft dat het een volledige Gebruiker is.

Uiteraard krijgt het Bedrijf een signaal van MYOBI op het moment dat de grens van drie contracten wordt bereikt.

8.5 Elektronische handtekening

Een Elektronische handtekening maakt gebruik van sleutelparen, waaronder een privésleutel. Een Persoon genereert onder zijn regie de sleutelparen en legt deze vast in zijn gepersonaliseerde omgeving. MYOBI heeft op geen enkele wijze toegang tot de privésleutel.

8.6 Gepersonaliseerde omgeving

Een gepersonaliseerde omgeving beschermt de elektronische handtekening. Periodiek checkt MYOBI de identiteit van de Persoon aan de hand van het gebruik van de Elektronisch handtekening en het opnieuw authenticeren van de identiteit.

MYOBI bewaart de gegevens in een gepersonaliseerde omgeving drie jaar. Wenst de Gebruiker langer over de gegevens te beschikken dan geeft hij dat aan. Naarmate de dienstverlening op het Vertrouwensnetwerk groeit ontwikkelt de gepersonaliseerde omgeving zich door meer mogelijkheden te bieden.

8.7 Request for Service (RfS)

Een RfS kan onder meer betrekking hebben op:

 • Verzoek tot Registeren van een Persoon of een Bedrijf;
 • Licentie Legal Entity Management;
 • Licentie Smart contracting;
 • Licentie Smart compliance;
 • Need support;
 • Verzoek om een afschrift uit een commerciële of authentieke bronnen, zoals die van het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel; en
 • Verzoek om een factuur.

Het afnemen en betalen van diensten met behulp van een RfS valt onder de TTP-policy.

8.8 Professioneel support

Een Gebruiker heeft op bepaalde momenten behoefte aan professionele of juridische ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het beheren van Legal Entity Management, toepassen van Smart contracting of Smart compliance of juridische ondersteuning bij het behandelen van juridische vraagstukken.

De Gebruiker kan de gewenste support inroepen bij een juridische of bedrijfskundige coördinator. Op basis van de vraag legt de coördinator – in een smart contracting proces – een offerte voor, en nadat de offerte door een bevoegd Persoon is ondertekend organiseert de coördinator de support. Het maken van een supportvraag kan binnen een korte doorlooptijd afgerond worden.

Juristen van professionele dienstverleners verzorgen de juridische support. Juridische support kan bestaan uit het geven van juridisch advies, het begeleiden van contractonderhandelingen of het verlenen van rechtsbijstand. Alle support wordt geleverd op basis van nacalculatie.

8.9 Servicedesk

De servicedesk bedient de Gebruikers en de relaties van de Gebruikers. De service kan bestaan uit:

 • Registreren van Personen en Bedrijven;
 • Uitvoeren van interne controles:
 • Uniciteit van e-mailadressen en telefoonnummers, afzonderlijk en in combinatie;
 • Uniciteit van Bedrijfsgegevens; en
 • Vergelijking aangeleverde persoons- en bedrijfsgegevens met authentieke en openbare bronnen.
 • Coördineren van het uitvoeren van de Accountability Seal Policy;
 • Faciliteren van de Standaardisatie Board; en
 • Beantwoorden van operationele en praktische vragen en verstrekken van achtergrondinformatie.

8.10 Compliance

De governance van MYOBI en de inrichting van het platform van MYOBI, de Vertrouwensinfrastructuur, het Vertrouwensnetwerk en van de Toepassingen voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), aan de eIDAS-verordening, de Europese richtlijn digitale inhoud en digitale diensten’ (2019/770), Implementatiewet richtlijn consumentenrechten en aan de Wet verkoop op afstand alsmede aan de lagere regelgeving die hierop is gebaseerd.

MYOBI legt jaarlijks verantwoording af over de naleving van wettelijke, contractuele en beleidsmatige verplichtingen, in het bijzonder de TTP-policy en de TTP Gedragscode AVG.

8.11 Technische aspecten

Microsoft Azure vormt het basisplatform voor de Vertrouwensinfrastructuur, het Vertrouwensnetwerk en het verlenen van Professionele toepassingen. Daarnaast worden software servicecomponenten ingezet als crypto vaults, Active Directory en Databases.