TTP Spelregels

Gebruik van de diensten en het Vertrouwensnetwerk van MYOBI en deelnemen aan informatie ecosystemen betekent dat u de regie krijgt over uw eigen Persoons- en Bedrijfsgegevens. Daarmee krijgt u grip op wat er met uw gegevens gebeurt en wie ze mag inzien en gebruiken.

MYOBI kan dit alleen organiseren als alle Gebruikers zich conformeren aan de spelregels van MYOBI, ook niet-betalende. Deze spelregels zijn vastgelegd in de TTP-policy. Op het moment dat u zich registreert bij MYOBI als Gebruiker, accepteert u de TTP-policy. Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste spelregels en een toelichting op de samenstelling van de TTP-policy. Alleen aan de tekst van de TTP-policy zelf kunnen rechten worden ontleend.

Overwegingen

A. Een Gebruiker wenst regie op wat er met zijn of haar gegevens gebeurt en wie ze mag inzien en gebruiken.

B. Met behulp van een eigen Informatie Ecosysteem organiseert de Gebruiker op het MYOBI Vertrouwensnetwerk de gewenste regie over eigen gegevens. Het Gebruik van de Diensten en het Vertrouwensnetwerk van MYOBI alsook de deelname aan Informatie ecosystemen, zijn niet vrijblijvend. Een Gebruiker van het Vertrouwensnetwerk moet er op kunnen vertrouwen dat andere Gebruikers, ook niet betalende, compliant zijn met (voldoen aan) wettelijke en contractuele verplichtingen. Deze zijn opgenomen in de TTP-policy.

C. De TTP-policy bevat de spelregels voor Gebruikers van het Vertrouwensnetwerk en Vertrouwensdiensten. MYOBI legt de TTP werkwijze op een eenvoudige manier op haar website uit. Alleen aan de tekst van de TTP-policy zelf kunnen rechten worden ontleend.

1. Belangrijkste spelregels

1.1. MYOBI legt op haar website de werkwijze van het Vertrouwensnetwerk uit. U heeft van de werkwijze kennis kunnen nemen. Onder de voorwaarden van de TTP-policy krijgt u van MYOBI een licentie op het gebruik van de Vertrouwensinfrastructuur, het Vertrouwensnetwerk, de Vertrouwensdiensten, Professionele Diensten en andere Diensten. U gaat daartoe met MYOBI een overeenkomst aan van drie jaar.

1.2. Op het Vertrouwensnetwerk verzorgt MYOBI Vertrouwensdiensten. De Vertrouwensdiensten hebben betrekking op het authenticeren van de identiteit van Personen en Bedrijven, het aan hen verstrekken van gepersonaliseerde elektronische handtekeningen, Bedrijven voorzien van hun Informatie ecosysteem, en het aanbieden van notaris- en makelaarsdiensten.

1.3. MYOBI beheert de TTP-policy. Gebruikers maken met hun partners op basis van de Persoons- en Bedrijfsgegevensovereenkomst afspraken over het gebruik van Persoons- en Bedrijfsgegevens.

1.4. De Standaardisatie Board van MYOBI beheert gegevensdefinities. De gegevensdefinities leidt de Standaardisatie Board af van relevante wetgeving en algemeen geaccepteerde standaarden. De Standaardisatie Board clustert gegevensdefinities in een logische samenhang. Het doel daarvan is het faciliteren van gegevensinteroperabiliteit of dataportabiliteit (gegevens tussen partners uitwisselen) op het Vertrouwensnetwerk.

1.5. Een Gebruiker kan er op vertrouwen dat een andere Gebruiker compliant is met de TTP-policy, omdat deze ook deze spelregels heeft geaccepteerd en daarmee de TTP-policy. De TTP-policy kent de volgende compliance-aanpak:

1.5.1. Als onderdeel van de TTP-policy, ziet de Accountability Seal Policy op het borgen van de betrouwbaarheid van de eigen Persoons- en Bedrijfsgegevens door de Gebruiker zelf, het aantonen compliant te zijn met verplichtingen uit de TTP-policy, in het bijzonder de TTP Gedragscode AVG, en met contractuele afspraken;

1.5.2. De TTP Gedragscode AVG is een gezaghebbend kader voor gegevensbescherming dat Gebruikers houvast biedt bij het inschatten van compliance met verplichtingen op het vlak van gegevensbescherming. De Vereniging deelnemers aan Informatie ecosystemen (VIE) beheert de TTP Gedragscode AVG. Zakelijke Gebruikers worden automatisch lid van de Vereniging;

1.5.3. Gebruikers drukken de mate waarin zij compliant zijn met de TTP-policy, in het bijzonder de TTP Gedragscode AVG, uit in een Accountability Seal als onderdeel van een zelfverklaring. MYOBI faciliteert Gebruikers de Accountability Seal te publiceren in een Accoutability Seal Register op de website van MYOBI.

1.5.4. De zelfverklaring over de mate van compliant zijn met de TTP-policy, in het in het bijzonder de TTP Gedragscode AVG, vormt het object van onderzoek voor de Functionaris voor Gegevensbescherming van de Gebruiker de verklaring te bevestigen; en

1.5.5. De zelfverklaring over de mate van compliant zijn met de TTP-policy, in het in het bijzonder de TTP Gedragscode AVG, vormt ook het object van onderzoek voor compliance medewerkers van MYOBI de verklaring te bevestigen.

1.6. Tussen Gebruikers van het Vertrouwensnetwerk kunnen geschillen ontstaan over het naleven van wettelijke en contractuele verplichtingen. MYOBI faciliteert de Gebruikers met een effectieve en kostenefficiënte geschilbeslechting op basis van Mediation.

1.7. Voor het gebruik van het Vertrouwensnetwerk betaalt de Gebruiker aan MYOBI jaarlijkse vooraf licentiekosten. Het licentiebedrag is afhankelijk van de omvang van de bedrijfsactiviteiten van de Gebruiker. Het gebruik van het Vertrouwensnetwerk is tot drie geaccepteerde contracten gratis.

1.8. MYOBI verzorgt voor Gebruikers van het Vertrouwensnetwerk de operationele en financiële logistiek. Met behulp van het Informatie Ecosysteem kan de Gebruiker diensten afnemen en brengt MYOBI de kosten voor de diensten in rekening..

1.9. Door MYOBI geaccrediteerde Derden kunnen hun dienstverlening op het Vertrouwensnetwerk ontwikkelen en aan Gebruikers aanbieden. Gebruikers kunnen op afroep gebruik maken van deze Diensten.

1.10. Periodiek verantwoordt MYOBI zich aan het maatschappelijk verkeer, in het bijzonder de Gebruikers van het Vertrouwensnetwerk, over het nakomen van de verplichtingen uit de TTP-policy. Hiervoor gebruikt MYOBI onder andere de Service Level Agreement, Accountability Seal Policy en de TTP Gedragscode AVG.

2. Opbouw van de TTP-policy

2.1. De TTP-policy bestaat uit:

  1. TTP Overeenkomst;
  2. TTP Algemene voorwaarden;
  3. Persoons- en Bedrijfsgegevensovereenkomst;
  4. Service Level Agreement;
  5. Accountability Seal Policy;
  6. TTP Gedragscode AVG;
  7. Mediationreglement.

2.2. In geval van onderlinge tegenstrijdigheid gaat het hoger genoemde document boven het lager genoemde document.

2.3. Door akkoord te gaan met dit document, gaat u akkoord met de TTP-policy.